Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatá Hildegarda z Bingen

21. 3. 2009

Svatá Hildegarda z Bingen (1098-1179), učitelka církve, patří k jed­né z nejpozoruhodnějších postav nejen církve, ale i světových dějin. Vždyť tato skromná a těžce nemocná řeholnice se stala dů­věrnicí a rádkyní králů a papežů. Narodila se roku 1098 na hradě Bokelheimském v horním Porýní z rodičů rytířského stavu jako jejich desáté dítě a už od dětství vzbuzovala úžas svým velkým nadáním. V os­mi letech byla dána do kláštera; později se stala jeho abatyší a zde se­trvala až do své smrti.

Už od dětství mívala různá zjevení. V klášteře pak napsala něko­lik inspirovaných knih, ze kterých je nejdůležitější Scivias - Cestyvěz, na níž pracovala 10 let, a De operatione Dei - O Božích dílech, kterou své spisy uzavřela.

Kniha O Božích dílech pozůstává z deseti vizí o původu a podsta­tě světa a lidských dějinách. Z poslední vize, zaměřené na eschatologické dovršení lidských dějin, jsme si vybrali několik následujících úryvků:

V těchto dnech spravedlnost a zbožnost se postupně unaví a osla­bí… Tu se na chvíli vynoří nespravedlnost a opět zmizí, tam budou řá­dit války, hlad, mor a úmrtnost, aby opět zmizely; nic nepotrvá ani ne­odolá po delší dobu ve stejném stavu, všechno bude v pohybu a bude se objevovat a zase mizet.

Tak bude zahájena epocha uvolněných mravů, vychloubavosti, v li­dech se bude pozvedat nehorázné požitkářství, marnivost, neuctivost. Budou ponořeni do pokojnosti míru a budou se přesycovat všemi plody. Nebudou už mít strach z žádné války, protože nedostatek je nenaučí zdr­ženlivosti; budou si přivlastňovat všechnu slávu, a tak už nebudou vzdá­vat patřičnou úctu Bohu, zdroji všeho dobra.

Časy poklidu a hojnosti však budou vystřídány nebezpečími dosud nikdy nevídanými. Jestliže lidé budou stále ještě setrvávat ve své pohodě, nebudou-li se obávat žádného nebezpečí, dny, které budou následovat, budou dny docela jiné, dny plné bolestí, dny, za kterých se uvidí, jak se vyplňují nářky proroků a jak se rozléhá hlas Syna Božího.

Tehdy se lidé budou tak obávat neustálých pohrom, že budou tou­žit po smrti a říkat: „Proč jsme se narodili?“ Budou si přát, aby je roz­drtily hory. Dny, které těmto bolestem a pohromám předcházely, přiná­šely ještě okamžiky odpočinku a útěchy. Ale tyto dny plné zla už teď bolest a nespravedlnost neopustí. Bolest bude stíhat bolest, nespravedlnost nespravedlnost; vraždy a nespravedlnost po sobě budou následovat jedna za druhou a už je nebude možno ani spočítat, zatímco lidé za těch dnů budou vražděni zuřivostí svých bližních jako zvířata, která jsou porá­žena na jatkách…

To budou časy cizích invazí, loupeživého řádění a válek, zničení kra­jů a měst, zkažení církevní discipliny, dny, které budou ohlašovat dny ještě horší, příchod padlého člověka!…

To v těch dobách jedna nečistá žena porodí na svět nečistého syna. A dávný had ho nadme tolika svými nepravostmi, že nic dobrého do ně­ho nebude moci vstoupit a v něm přebývat. Bude vychován na více vzdá­lených místech, aby o něm lidé nevěděli; zdatný ve všech ďábelských umě­ních, bude až do své zralosti skryt… Tehdy přijdou velké hereze a heretici sami budou své bludy vyučovat otevřeně a bez zdrženlivosti. Pochybnosti a nejistota naplní natolik víru křesťanů, že se lidé budou tázat, jakého Boha mají vzývat.

Znamení budou stále četnější, na slunci, měsíci, hvězdách, vodstvech, dalších živlech a tvorech, a tak budou jako by obrazně oznamovat pří­chod zla. V těch dobách dopadne na lidi zármutek: zemřít už pro ně ne­bude znamenat nic.

Co se týče těch, kteří si uchovají dokonalost katolické víry, ti budou v největší pokoře očekávat Boží rozkazy. Protivenství porostou až do chví­le, kdy otevře ústa syn zatracení, aby ohlásil svou protichůdnou dok­trínu… Hle, co řekl Pavel skrze pravdu a v povznesení svého ducha, když věrným oznamoval okolnosti druhého příchodu Božího Syna a ničivý vpád syna záhuby:

„Pokud se týká příchodu Pána našeho Ježíše Krista a našeho spoje­ní s ním, prosíme vás, abyste se nedali hned zmást na mysli nebo děsit pro­rockými slovy… Nejdříve totiž musí přijít odpadnutí a objevit se člověk hří­chu, syn záhuby, protivník, jenž se bude povyšovat nad všechno, co se jmenuje Bůh anebo čemu se vzdává božská pocta; dokonce se posadí v chrámě Božím a bude si počínat, jako by byl Bohem“ (2 Sol 2, 1-4).

Tento muž ponese jméno člověka hříchu, neboť dovrší všechno zlo a toto všechno zlo na něho dopadne. Ponese jméno syna zatracení, pro­tože je pod vládou smrti a zatracení, protože k sobě přitáhne, když je před tím svedl, množství národů zvrácenými a bezectnými prostředky, protože se dá uctívat jako Bůh, jak to řekl Jan, svědek pravdy, ve svém popisu této zvířecí a zuřivé postavy:

„A všichni ho budou uctívat, všichni obyvatele země, jejichž jméno není zapsáno v Beránkově knize Života“ (Apok. 13, 8). Tato slova je tře­ba interpretovat takto: S pošpiněným tělem i duchem budou uctívat šel­mu nespravedlnosti… Tak bude každý, kdo ji bude uctívat, ponořen do záhuby, každý, kdo bude uctívat spisy tohoto zatraceného muže, kdo ho bude vychvalovat, kdo na svém srdci ponese rukopis Satana vyhnané­ho Bohem…

Nakonec syn záhuby vyvolá velké shromáždění lidu, aby se zjevila je­ho velká slova. Pokusí se vystoupit na nebesa, ale tehdy se naplní slova mé­ho věrného Pavla, slova, která proslovil, když byl pln ducha pravdy:

„A pak se pozvedne onen bezbožník. Ale Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst“ (2 Sol 2, 8). Tomu rozumějme takto: V těch dobách syn bez­božnosti bude demaskován, jeho prolhanost bude zjevná všem lidem. Živil se ctižádostí vystoupit na nebesa. Vládce a spasitel národů - Syn Boží ho zabije, a tak srazí jeho ctižádostivost… Syn zatracení, který se pozvedl prostřednictvím svého ďábelského umění, bude rozdrcen božskou ctnos­tí. Pach síry a smůly ho pohltí a shromážděný lid se rozprchne a bude hledat ochranu na horách. Diváci budou zachváceni takovou hrůzou, že se zřeknou ďábla a jeho syna, aby se obrátili na pravou víru. Dávný had zničeně zaskřípe zuby a řekne: „Jsme tedy zahanbeni, už si více nesmí­me podmaňovat člověka, jak jsme to činili až do této chvíle!“

Tehdy všichni, kdo věřili věrně v Syna Božího, budou chválit Boha, jak to napsal můj milovaný a pravdivý svědek: „Nyní přišla spása, moc a království našeho Boha i moc jeho Pomazaného, neboť byl svržen ža­lobník našich bratří, který žaloval na ně před naším Bohem ve dne v no­ci“ (Apok 12, 10-11). Rozumějme těmto slovům takto: Když je ďábel po­ražen, když je sražen jeho syn, Antikrist, božský plán oznamuje příchod spásy. Už žádná obava z ďábelských nebezpečí: ctnost zvítězila, a vláda je univerzální, nad všemi, kdo jsou pod vládou Boží: Hle, neporazitelná moc Krista, Syna Božího, kterého Bůh ustanovil, autentického kněze, pro spásu duší! A neúprosný obviňovatel a neumdlévající šálitel těch, kteří jako synové Boží po našem boku obdrží nebeské dědictví, je uvržen do věč­ného zatracení…

Takto se dovrší válka syna zatracení a už nikdy se neobjeví v žád­né civilizaci. Radujte se tedy vy všichni, jejichž příbytek je na nebesích jako na zemi! Po Antikristově pádu se Boží sláva ještě více rozšíří…

A tehdy se objeví nové, až dosud neznámé řády práva a míru a lidé budou obdivně říkat, že dosud nikdy o něčem takovém neslyšeli, ani to neviděli.

V těch dnech se dotknou země sladkým vánkem úžasně hebká oblaka. Budou vydechovat mužnost a plodnost…

Od té doby princové za účasti všeho Božího lidu budou uplatňovat správný řád podle Boží spravedlnosti. Zakážou všechny zbraně, které slou­žily k zabíjení, a lidé si ponechají jen železné nástroje pro vlastní práci, nástroje člověku užitečné…

A stejně jako oblaka přinesou hebký a příhodný déšť, aby dobré zr­no bylo zúrodněno, i Duch Svatý rozleje na lidi rosu své milosti, proroctví, moudrosti a svatosti, aby se tento lid změnil a obrátil k dobrému…

Vybral a přeložil -fp-

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood Pressing : Blood weight chart

(ABypsutbup, 11. 10. 2018 12:30)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-riel/

High-priced Blood Intimidate associated with older people

(ABypsutbup, 27. 9. 2018 3:37)

Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-en-pharmacie-en-ligne/

re

(rm, 4. 11. 2014 22:07)

hezká snůška nesmyslů a pomatených myslí---život je o něčem úplně jiném,, je opravdu s podivem kolik energie se zbytečně vyčerpává na podobná tvrzení--kdyby lidstvo jen desetinu takto promarněné energie věnovalo např. k rozvoji vědy a skutečného vědění, kde už by dnes mohlo být, že...